Nieuws uit de BR – maart

Op woensdag 2 maart vergaderde de Bewonersraad. Hieronder alles wat u moet weten over deze vergadering:

Mededelingen en ingekomen stukken

  • Een week geleden is voormalig BR voorzitter Maria Tiggelaven overleden.
    Zie ook: IN MEMORIAM – GroenhovenieR 2.0
  • Rappange heeft een brief ontvangen over glasvezel internet. De Technische Commissie staat positief tegenover het idee om hier glasvezel aan te leggen en pakt dit verder op. Rappange zal er op letten dat als het zover is, de aanlegger het legt helemaal tot aan de meterkasten en niet enkel tot aan het begin van de toren.  
  • Sinds deze maand kunnen bewoners en geinteresserden zich via de website inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Zie ook: Op de hoogte blijven? – GroenhovenieR 2.0
  • Maandag 7 maart zal een overleg plaatsvinden voor alle bewoners/eigenaars die mogelijk willen plaatsnemen in de werkgroep/commissie Verduurzaming.

Noodkreet over berging toren 6/7

De collectieve berging van Toren 6/7 herbergt dusdanig veel spullen dat mensen er niet meer fatsoenlijk doorheen kunnen lopen. Het is zelfs een gevaarlijke situatie geworden.
Gelukkig is een bewoner van Toren 7 bereid gevonden om een coördinerende rol te vervullen aangaande het leegruimen van de betreffende berging. De BR zal zich ervoor inspannen om twee andere inwoners die eerder hebben aangegeven mee te willen helpen bij een dergelijke actie, ook te betrekken hierbij.
De BR is bereid om vanuit de VVE geld vrij te maken voor het plaatsen van stellages en fietsenrekken. Dit wel onder de voorwaarde dat de kosten pas gedeclareerd kunnen worden nadat de berging volledig is geschoond.

Zoektocht naar nieuwe voorzitter

In de vorige BR is medegedeeld dat Maria Tiggelaven haar functie als voorzitter van de BR en ALV heeft neergelegd. Ronnie Liefhebber is plaatsvervangend voorzitter maar heeft geen ambitie de nieuwe voorzitter te worden. Het zou daarom fijn zijn als iemand anders deze rol op zich zou willen nemen. De BR zal verkiezingen organiseren en de eigenaren oproepen zich verkiesbaar te stellen.

Voorstel tot aanpassing rapportage MJOP

In de ALV-najaar 2021 bevatte de toelichting bij het MJOP afwijkende bedragen (ten opichte van eerdere jaren) bij de onderdelen 2.1 (Gevelonderhoud) en 2.2 (Gevelisolatie). De Werkgroep Verduurzamen en ook de Financiele Commissie (FC) vonden deze bedragen misleidend. De FC heeft daarom de Bestuurder gevraagd dit in de ALV-najaar 2021 mondeling te corrigeren. Ook vanuit deze ALV kwamen hierover vragen/opmerkingen.

De Bestuurder beschouwt de getallen in de toelichting als een weergave van de laatste inzichten m.b.t. deze activiteit. De bedragen zijn indicatief. De komende periode zullen zich in het kader van verduurzaming belangrijke
ontwikkelingen aandienen die van grote invloed gaan zijn op de reserves van de VvE. Dit noodzaakt de VvE ertoe versneld extra aandacht te besteden aan de juistheid en volledigheid van het MJOP en in het bijzonder aan de hoogte van de bestemmingsreserves.

De FC doet daarom een procedurevoorstel. Vanwege beperkte tijd als ook de gevoelde noodzaak om hier nog eens goed met elkaar naar te kijken wordt hier vandaag geen besluit over genomen. Het zal op de agenda van de volgende BR worden gezet en in de tussentijd vergadert de werkgroep verduurzamen hierover.

Genomen besluiten

  • De BR zal, ondanks een algemeen advies dat is te lezen op de website van de brandweer, niet overgaan tot het plaatsen van rookmelders in de lifthallen en trappenhuizen. Er is daar namelijk sprake van ‘overdruk’ waardoor eventuele rook en vlammen automatisch de appartementen in worden geduwd. Het is daarom zinniger rookmelders in de appartementen op te hangen. Dat is vanaf 1 juli ook een verplichting.
    Zie ook: Rookmelders verplicht per 1 Juli 2022 – GroenhovenieR 2.0
  • Er zal een sticker worden geplakt op de buitendeuren van de loopstraat bij T5 en T8 met automatische deurdrangers om zo mensen te attenderen op het feit dat de deuren automatisch open gaan na gebruik van de sleutelbadge. Hier zal ook op worden gezet dat er dus geen druk moet worden uitgeoefend op de deuren.